Kultuuri- ja spordisündmuste mõju hindamise mudel

Taust

Kultuuri- ja spordisündmustel on mitmekesised mõjud, mis hõlmavad majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja keskkonnaalaseid aspekte. Need sündmused suurendavad Eesti atraktiivsust nii sise- kui välisturistide silmis, edendavad kohalikku kultuuri ja spordielu ning aitavad tõsta Eesti mainet maailmas. Sündmuste sotsiaalmajandusliku mõju hindamiseks on loodud erinevaid mudeleid, kuid siiski jääb neist sageli puudu sotsiaalne dimensioon ning sündmustega seotud meedianähtavuse mõju turismisihtkoha kuvandile hindamisel on ebapiisav, ning nende metoodika rakendamine suuremates linnades toimuvate sündmuste puhul on keeruline.

Eesmärk

Uuringu eesmärk on töötada välja metoodika (tööriist) Eestis toimuvate rahvusvaheliselt huvipakkuvate kultuuri- ja spordisündmuste sotsiaalmaalmajandusliku, sh Eesti kui turismisihtkoha kuvandit mõjutava mõju hindamiseks, sh korduvhindamisteks tulevikus. Lisaks piloteerida metoodikat 20 sündmuse põhjal ning töötada välja metoodika rakendamise ettepanekud.

Metoodika

LevelLab viib läbi mudeli piloteerimise 20 sündmusel, kus küsitletakse kolme sihtrühma: välis- ja siseturistid, kogukond sündmuste toimumise piirkondadest ja ettevõtted. Lisaks toimuvad personaalintervjuud sündmusi korraldavate organisatsioonide ja sündmuste toimumispaikade kohalike omavalitsuste esindajatega, fookusrühma intervjuu ning analüüsitakse teiseseid kvantitatiivandmeid.

Kasu

Töötatakse välja  kultuurikorralduslik otsusetegemise tööriist, mille abil oleks võimalik üksikuid sündmusi planeerida. Lisaks tööriista abil saab tõsta Eesti kui turismisihtkoha positsioneerimist ja mainet.

Projekti tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projekti elluviijad: LevelLab ja OÜ Roheline Rada
Uuringu kestus: 08/2023-12/2024

Festivalide uuring

Taust

Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eestis toimuvate festivalide külastajaid, nende reisikäitumist festivali külastades, nende eelistusi ja külastajaharjumusi, festivali alal tehtavaid kulutusi ning rahulolu festivalide toimumist puudutavate aspektidega.

Metoodika

Uuringu raames küsitleti Eestis 2022. aastal toimunud 28 festivali vähemalt 16-aastaseid külalisi. Küsimustikku oli võimalik täita eesti, inglise, soome või vene keeles ning see koosnes 21st küsimusest. Küsitlemine toimus 25ndast aprillist kuni 23nda oktoobrini ning festivali külalised said küsimustikku täita nii iseseisvalt festivalil jagatud QR-koodide kaudu kui ka küsitleja abiga. Küsimustikule vastas kokku 3650 inimest. Keskmiselt vastas igal festivalil küsimustikule 130 inimest.

Kasu

Uuringu tulemuseks on ülevaade festivalikülastajate ootustest ja hinnangutest, andes korraldajatele kasulikku sisendinfot uute festivalide ettevalmistamisel.

 

Projekti tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projekti elluviija: LevelLab
Uuringu kestus: 04/2022 ‍– 12/2022