Skip to content

Services

Evaluations

We conduct impact assessments of strategies, policies, and projects, as well as evaluations before, during, and after activities. We analyze the European Union’s cohesion policy and its impact.

We assist organizations in reaching evidence-based decisions by crafting policy recommendations and forecasting models. In evaluations, we utilize both quantitative and qualitative data collection and analysis methods: conducting surveys, personal interviews, focus group interviews, and workshops.

We gather, evaluate, and interpret information to help understand past events, make informed decisions, and plan for the future.

Business analysis

With business analysis, we help reduce costs, establish better and faster information exchange, and streamline supply chains. We identify opportunities to gain a competitive advantage.

As a result of business analysis, we align IT management and ICT solutions with the company’s business processes. We specialize in enhancing companies’ digital capabilities.

LevelLab assists in the development of the following stages of the IT lifecycle:

Analysis
 • Analysis of business processes and information systems
 • ICT audit and assessment of development needs
 • Creating an organization’s ICT strategy
Design
 • Digitizing business processes
 • Real-time visualization of management information
 • Planning ICT developments according to business needs
Management
 • Testing and implementing business solutions
 • Assessment and development of digital skills
 • Preparing ICT procurements

Personnel surveys

Personnel surveys provide the organization with information about employees’ needs and competencies, as well as customer expectations. Thus, the organization obtains the right input for organizational development.

The LevelLab team has extensive prior experience in conducting surveys. In personnel surveys, we employ both quantitative and qualitative analysis methods: conducting surveys, personal interviews, focus group interviews, and workshops. We assist our clients in project preparation, implementation, and post-activities coordination.

Töötajate töörahulolu ja pühendumuse uuring

Uuring aitab luua töötajasõbralikku töökeskkonda, vähendada voolavust ja suurendada ettevõtte majanduslikku edukust. Töötajate pühendumuse ja rahulolu suurendamiseks on oluline teada, mida töötajad tegelikult vajavad ja oluliseks peavad. Uuringu õnnestumiseks on vajalik selle põhjalik ettevalmistus ja eesmärgistamine, professionaalne ja kaasaegne läbiviimine ning järeltegevused. Oleme nendes etappides abiks ning leiame organisatsioonile parima lähenemise.

Kliendirahulolu uuring

Uuring annab väärtuslikku tagasisidet ettevõtte toodete või teenuste kohta kliendi vaatenurgast, mis ongi ju kõige olulisem. Uuringu tulemused aitavad viia läbi muudatusi, teha valikuid ja tugevdada konkurentsipositsiooni turul. Saame teada, kuidas klient tajub toote või teenuse omadusi, kas need rahuldavad teda, millised on kliendi ootused, mis võivad olla rahulolematuse või konkurendi eelistamise põhjused.

Tööalase konkurentsivõime hindamine

See on juhtimises uus ja tõusev trend. Pädevused ehk kompetentsid on teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud, et olla tööl edukas ja efektiivne. Ettevõte on konkurentsivõimeline, kui töötajate pädevused on vastavuses organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega. Uuringutulemused on praktiline tööriist juhile, aidates seostada töötaja tugevusi ja arengusoove organisatsiooni vajadustega, hinnata ettevõtte konkurentsivõimet oma tegevusvaldkonnas ning kaardistada koolitsvajadust.

360º tagasiside uuring

360º tagasiside uuringuga saab töötaja tagasiside tööalaste kompetentside kohta mitmest erinevast allikast. Hinnangu andjateks on töötajaga kõige lähemalt kokku puutuvad inimesed: otsene juht, alluvad, kolleegid, koostööpartnerid, kliendid. Lisaks hindab töötaja ennast ka ise. Kõige sagedamini viiakse 360º tagasisidet läbi juhtide hulgas, kuid üha rohkem kasutatakse seda meetodit kõikide töötajate arendamisel. Uuring on hea talendijuhtimise tööriist, samuti järelkasvu planeerimise meetod ja sobib hästi ka praktika hindamiseks. Uuringu tulemusena saab hinnatav väga põhjaliku tagasiside, kuidas teda organisatsioonis tajutakse, millised on tema tugevused ja milliseid pädevusi oleks vaja arendada. Tulemused leiavad praktilist kasutust nii töötaja individuaalses arenguplaanis kui ka organisatsiooni koolitus- ja arenguvajaduste kaardistamisel. Pakume ka konsultatsiooni või coachingut uuringu tulemuste ellurakendamisel ja individuaalse arengu toetamisel.

Töökeskkonna hindamine

Uuring näitab, kuidas töötajad tajuvad oma organisatsiooni töökeskkonda ja kas nad tunnevad ennast tööl hästi ja turvaliselt. Uuring toob välja võimalikud varjatud probleemid ja osundab hädavajalikele muudatustele, et keskkond oleks igas mõttes turvaline ja vastaks nõuetele. Hindame töökeskkonna füüsilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tulenevaid riske töötaja tervisele. Uuringust selgub näiteks, kas töötajad tunnevad, et neist peetakse lugu, kas infoliikumine on hästi korraldatud, kuidas saadakse hakkama konfliktidega, kas tööl esineb kiusamist jpt. Töökeskkonna hindamise ja riskianalüüsi läbiviimise tulemusena selguvad töötajate peamised mured, millega tegelemine aitab ennetada tööstressi ja töökiusamist ning tõsta töötajate motivatsiooni ja töörahulolu.

Consultation and training

We provide consultation and offer training in areas where we have extensive experience and deep expertise. The trainings are practical and tailored to fit the specific needs of the client. We also assist in creating online internal training programs, including:

 • We create a web-based training environment tailored to your company
 • We design and prepare digital learning materials
 • We provide comprehensive support in organizing and conducting internal training
Our main training topics include:
 • Teamwork and Belbin team roles
 • Management and teamwork training
 • Professional use of office software (Excel, Word)
 • Data processing and visualization
 • Process modeling and management
 • Conflict management and prevention of workplace bullying
 • Creating a positive work environment
 • Self and time management
 • Business and management ethics
Feel free to request a quote, and we’ll send you more detailed information about the training. We involve industry experts as consultants and trainers. Our partners: