Tulemus, milles võid kindel olla

Pakume analüüsi ja hindamise teenuseid era- ja avaliku sektori organisatsioonidele.

Avaleht

Meie lugu

Meeskond

Personaliuuringud

Personaliuuringud annavad organisatsioonile teavet töötajate vajadustest ja kompetentsidest ning klientide ootustest. Seeläbi saab organisatsioon õige sisendi organisatsiooni arendamiseks.

LevelLabi meeskonnal on varasem pikaajaline kogemus uuringute läbiviimisel. Personaliuuringutes kasutame nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid analüüsi meetodeid: viime läbi küsitlusi, personaalintervjuusid, fookusgrupi intervjuusid ja töötubasid. Oleme oma klientidele abiks projektide ettevalmistamisel, läbiviimisel ja järeltegevuste korraldamisel.

Tühi ja nähtamatu

Oluline, kuna esimene on muidu vaikimisi avatud, vt CSS

Töötajate töörahulolu ja pühendumuse uuring

Uuring aitab luua töötajasõbralikku töökeskkonda, vähendada voolavust ja suurendada ettevõtte majanduslikku edukust. Töötajate pühendumuse ja rahulolu suurendamiseks on oluline teada, mida töötajad tegelikult vajavad ja oluliseks peavad. Uuringu õnnestumiseks on vajalik selle põhjalik ettevalmistus ja eesmärgistamine, professionaalne ja kaasaegne läbiviimine ning järeltegevused. Oleme nendes etappides abiks ning leiame organisatsioonile parima lähenemise.

Kliendirahulolu uuring

Uuring annab väärtuslikku tagasisidet ettevõtte toodete või teenuste kohta kliendi vaatenurgast, mis ongi ju kõige olulisem. Uuringu tulemused aitavad viia läbi muudatusi, teha valikuid ja tugevdada konkurentsipositsiooni turul. Saame teada, kuidas klient tajub toote või teenuse omadusi, kas need rahuldavad teda, millised on kliendi ootused, mis võivad olla rahulolematuse või konkurendi eelistamise põhjused.

Tööalase konkurentsivõime hindamine

See on juhtimises uus ja tõusev trend. Pädevused ehk kompetentsid on teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud, et olla tööl edukas ja efektiivne. Ettevõte on konkurentsivõimeline, kui töötajate pädevused on vastavuses organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega. Uuringutulemused on praktiline tööriist juhile, aidates seostada töötaja tugevusi ja arengusoove organisatsiooni vajadustega, hinnata ettevõtte konkurentsivõimet oma tegevusvaldkonnas ning kaardistada koolitsvajadust.

360º tagasiside uuring

360º tagasiside uuringuga saab töötaja tagasiside tööalaste kompetentside kohta mitmest erinevast allikast. Hinnangu andjateks on töötajaga kõige lähemalt kokku puutuvad inimesed: otsene juht, alluvad, kolleegid, koostööpartnerid, kliendid. Lisaks hindab töötaja ennast ka ise. Kõige sagedamini viiakse 360º tagasisidet läbi juhtide hulgas, kuid üha rohkem kasutatakse seda meetodit kõikide töötajate arendamisel. Uuring on hea talendijuhtimise tööriist, samuti järelkasvu planeerimise meetod ja sobib hästi ka praktika hindamiseks. Uuringu tulemusena saab hinnatav väga põhjaliku tagasiside, kuidas teda organisatsioonis tajutakse, millised on tema tugevused ja milliseid pädevusi oleks vaja arendada. Tulemused leiavad praktilist kasutust nii töötaja individuaalses arenguplaanis kui ka organisatsiooni koolitus- ja arenguvajaduste kaardistamisel. Pakume ka konsultatsiooni või coachingut uuringu tulemuste ellurakendamisel ja individuaalse arengu toetamisel.

Töökeskkonna hindamine

Uuring näitab, kuidas töötajad tajuvad oma organisatsiooni töökeskkonda ja kas nad tunnevad ennast tööl hästi ja turvaliselt. Uuring toob välja võimalikud varjatud probleemid ja osundab hädavajalikele muudatustele, et keskkond oleks igas mõttes turvaline ja vastaks nõuetele. Hindame töökeskkonna füüsilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tulenevaid riske töötaja tervisele. Uuringust selgub näiteks, kas töötajad tunnevad, et neist peetakse lugu, kas infoliikumine on hästi korraldatud, kuidas saadakse hakkama konfliktidega, kas tööl esineb kiusamist jpt. Töökeskkonna hindamise ja riskianalüüsi läbiviimise tulemusena selguvad töötajate peamised mured, millega tegelemine aitab ennetada tööstressi ja töökiusamist ning tõsta töötajate motivatsiooni ja töörahulolu.

Aitame organisatsioonidel kasvada!

TELLI UURING SIIT

LevelLab e-uuringud – mugav, kiire ja soodne

E-uuringute tellimiskeskkonnast saad lihtsalt ja kiiresti uuringu pakkumuse koos eeldatava maksumusega. Vasta mõnele küsimusele oma organisatsiooni vajaduste ja ootuste kohta ning saa teada, mida meil on Sulle pakkuda.

Kontakt

Koostööhuvi korral kirjutage või helistage meile.

info@levellab.ee

+372 5138041

Narva mnt 5, Tallinn 10151

Vastame teile või helistame tagasi ühe tööpäeva jooksul

KÜSI LISAINFOT JA ESITA TELLIMUS

Kontakt: LevelLab OÜ, Narva mnt 5, Tallinn, 10151
Reg. kood: 14557947
IBAN: EE932200221070053620, Swedbank

E-post: info@levellab.ee
Veeb: levellab.ee
Telefon: +372 513 8041