Finantsjuhtimine igapäevaelus 16 tundi

Kuidas hoida korras isiklikud rahaasjad ja luua finantsiline kindlustunne 

2015. aastal uuringufirma Saar Poll poolt lâbiviidud finantskirjaoskuse uuringust nähtub, et  peamise sissetulekuallika kaotamise korral suudaks ainult üks kolmandik elanikest ilma raha laenamata või kodust välja kolimiseta katta oma elamiskulusid kolme kuu jooksul või kauem ning iga kümnes Eesti elanik saaks sissetuleku kaotades hakkama alla ühe nädala.

  • Kuidas seada realistlikke finantsalaseid eesmärke ning neid saavutada?
  • Kuidas tagada finantsiline kindlustunne vanaduspõlves?
  • Kuidas maandada ja hallata finantsriske?

Sihtrühm: kõik asjasthuvitatud

Eesmärk ja tulemused

Koolituse eesmärk on saada praktilisi oskusi ja teadmisi, mis aitavad hoida kontrolli isiklike rahaasjade üle, teha finantsküsimustes läbimõeldud otsuseid ning seeläbi luua finantsiline kindlustunne lähitulevikus kui vanaduspäevadeks.

Väga sageli ei suuda inimesed oma soove ja unistusi ning finantsvõimekust tasakaalus hoida. Selline olukord võib tekitada ebakindlust ja enesehinnangu langust ning mõjuda halvasti ka tervisele ja töömotivatsioonile. Halvemal juhul võib inimene oma rahalise seisundi parandamise lootuses teha läbimõtlemata otsuseid, mis olukorda veelgi halvemaks muudavad.

Koolituse läbinu:

  • sõnastab ja analüüsib oma finantseesmärke
  • tunneb eraisiku tulude ja kulude struktuuri ja planeerimise põhimõtteid ning koostab isikliku eelarve
  • omab ülevaadet säästmise, investeerimise ning suuremate ostude rahastamise võimalustest
  • oskab hinnata oma finantsriske ja teab nende juhtimise meetodeid

I OSA: Sissejuhatus rahatarkusse

Esimene blokk keskendub põhitõdedele. Miks rahatarkus ja oma rahaasjade planeerimine üldse olulised on? Elukaar ja sellega seotud finantseesmärgid. Põhilised planeerimise valdkonnad. Mõisted.

II OSA: Finantseesmärkide sõnastamine ja isikliku eelarve koostamine

Lühi- ja pikaajaliste finantseesmärkide sõnastamine. Tulude ja kulude planeerimine. Isiklik bilanss ja eelarve. Kelle käes on kontroll teie rahaasjade üle?

III OSA: Säästmine, investeerimine ja laenamine

Erinevad finantsteenused ja nende pakkujad. Kui palju tuleks säästa?  Raha kogumine: hoiused ja rahaturufondid? Riskivalmidus investeerimisel. Investeerimisstrateegiad. Aktsiad. Võlakirjad. Fondid. Portfelli koostamin. Laenamine. Raha, varade ja kohustuste tulevikuväärtuse hindamine.

IV OSA: Finantsriskide hindamine ja juhtimine

Kuidas riske hallata? Reservide olemasolu tähtsus. Kindlustus. Elukindlustus. Eluaseme, auto ja muu vara kindlustamine. Väikeettevõtlus ning sellega seotud võimalused ja riskid.

Metoodika

Koolitust võib läbi viia ka teemablokkide kaupa.

Koolitusel kasutatakse palju diskussiooni ja grupiharjutusi, enese- ja organisatsiooni diagnoosimise ülesandeid. Samuti sisaldab koolitus praktilisi näiteid ning varasemate uuringute tulemusi Eestist ja teistest riikidest.

Tauno Õunapuu, MSc

Tauno on konsultant ja analüütik, kes on ligi kümme aastat töötanud finantsjuhina ja tegutseb aktiivse väikeettevõtjana. Finantsplaneerimise ja rahatarkuse valdkonnas on Tauno õpetanud kõrgkoolis ja viinud läbi täiendõpet, juhendanud üliõpilasi ja uurinud ise.
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli teadusmagistri kraadiga ning jätkab õpinguid doktoriõppes.
Tauno koolitustel saab teada, kuidas hoida korras oma rahaasju, vältida liigseid riske ning leida sobiv tasakaal unistuste ja finantsiliste võimaluste vahel.