Äri- ja IT lahendused teie ettevõttele

IT JUHTIMINE JA ÄRIANALÜÜS

Aitame teil viia ettevõtte IT juhtimise ja IKT lahendused vastavusse äriprotsessi ja -eesmärkidega ning tagada ressursside vastutustundlik kasutamine.

UURINGUD

Viime läbi kliendi-, rahulolu-, juhtimis- ja rakendusuuringuid ning mõjuhindamisi kasutades nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid analüüsimeetodeid.

IT JUHTIMINE JA ÄRIANALÜÜS

LevelLab pakub IT juhtimise ja ärianalüüsi teenuseid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Ettevõtte digisuutlikuse tõstmiseks tehtavad investeeringud tasuvad ennast ära vaid siis, kui need on kooskõlas Teie äriprotsessiga ja nutikalt seotud ettevõtte vajadustega.

LevelLab aitab Teid järgmiste IT-elutsükli etappide juures:

 • Äriprotsessi ja infosüsteemi analüüs
 • IKT audit ja riskianalüüs
 • IKT arendusvajaduse ja -kulude hindamine
 • Organisatsiooni IKT strateegia loomine
 • Äriprotsessi digitaliseerimine
 • Andmete visualiseerimine
 • Ettevõtte kaugtöö korraldus
 • Kvaliteedimonitooringu süsteemi loomine
 • IKT arenduste kavandamine vastavalt ärivajadusele
 • Ärilahenduste testimine ja juurutamine
 • Digioskuste hindamine ja arendamine
 • IKT hangete ettevalmistamine
 • IT juhtimise teenus väikeettevõtjatele
KASU TEIE ORGANISATSIOONILE:
 •  Õige info õigetel inimestel
 •  Kiirem ja parem infovahetus
 •  Kõrgem teenuste kvaliteet
 •  Konkurentsieelis muutuvas ärikeskkonnas
 •  Kiirem tarneahel
 •  Kulude kokkuhoid
 •  Kvaliteetsed juhtimisotsused

MEIE TUGEVUSED:

 •  Kompetents ja kogemused nii ärianalüüsis kui ka IT ja infosüsteemide arenduses
 •  Oskused ja teadmised tõenduspõhiste lähenemisviiside kasutamisest
 •  Rätseplahendused teie organisatsiooni vajadustest lähtuvalt, mis võimaldavad optimeerida arenduskulusid
 •  Modulaarse ja edasiarendatava IT süsteemi väljaarendamise kogemus
 •  Praktiline kogemus äri- ja IT protsessi juhtimisel, IKT arenduste kavandamisel, elluviimisel ja juurutamisel
 •  Pädevate ekspertide ja arenduspartnerite kaasamine vastavalt Teie projekti vajadustele

Meie konsultandid on pikaajalise valdkondliku kogemusega eksperdid Merle Tambur (ärianalüüs) ja Tauno Õunapuu (infosüsteemi analüüs).
Selgitame välja teie ettevõtte vajadused, esitame arendusettepanekud ja tagame nende elluviimise. Küsi julgelt pakkumist.

Küsi lisainfot ja telli teenus

RAKENDUSUURINGUD

Oleme spetsialiseerunud era ja avaliku sektori analüüsidele ja uuringutele  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, ettevõtluse, ärijuhtimise, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas.

Meie eesmärgiks on kaasa aidata tõenduspõhiste otsuste tegemisele. Selleks viime läbi rakendusuuringuid ja analüüse, mõjuhindamisi, koostame arengukavasid ja strateegiaid ning tegeleme andmetöötluse ja andmekaevega.

LevelLabi meeskonnal on varasem pikaajaline kogemus uuringute läbiviimisel. Valdame teaduslike uuringute kavandamisel, andmete kogumisel ja töötlemisel nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid meetodeid. Oleme läbi viinud andmeanalüüsi ja uurimismetoodika koolitusi ja loengukursusi kõrgkoolis.

Oleme oma klientidele abiks projektide ettevalmistamisel, läbiviimisel ja järeltegevuste korraldamisel.

Lähtume oma töös Eesti Hindamise Ühingu (ESTES) põhimõtetest ja Hindamise heast tavast.

Küsi lisainfot ja telli uuring oma organisatsioonile

PERSONALI- JA KLIENDIUURINGUD

Rahulolu-uuringud

Tööalase konkurentsivõime hindamine

360º tagasiside uuring

Töökeskkonna hindamine

Rahulolu-uuringud

Tööalase konkurentsivõime hindamine

360º tagasiside uuring

Töökeskkonna hindamine

Töötajate töörahulolu ja pühendumuse uuring aitab luua töötajasõbralikku töökeskkonda, vähendada voolavust ja suurendada ettevõtte majanduslikku edukust. Töötajate pühendumuse ja rahulolu suurendamiseks on oluline teada, mida töötajad tegelikult vajavad ja oluliseks peavad. Uuringu õnnestumiseks on vajalik selle põhjalik ettevalmistus ja eesmärgistamine, professionaalne ja kaasaegne läbiviimine ning järeltegevused. Oleme nendes etappides abiks ning leiame organisatsioonile parima lähenemise.

Kliendi rahulolu uuring annab väärtuslikku tagasisidet ettevõtte toodete või teenuste kohta kliendi vaatenurgast, mis ongi ju kõige olulisem. Uuringu tulemused aitavad viia läbi muudatusi, teha valikuid ja tugevdada konkurentsipositsiooni turul. Saame teada, kuidas klient tajub toote või teenuse omadusi, kas need rahuldavad teda, millised on kliendi ootused, mis võivad olla rahulolematuse  või konkurendi eelistamise põhjused.

Uuringu tulemusena:

 • Mõistad paremini oma klienti
 • Võimalus arendada toodet või teenust soovitud suunas
 • Klient on kaasatud ja usaldab ettevõtet
 • Kliendi rahulolu on tõusnud läbi kaasatuse ja teenuste -või tootearenduse
 • Läbimüügi ja kasumi kasv

Küsi lisainfot ja telli uuring

Tööalase konkurentsivõime hindamine

Töötajate pädevuste hindamine on juhtimises uus ja tõusev trend. Pädevused ehk kompetentsid on teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud, et olla tööl edukas ja efektiivne. Ettevõte on konkurentsivõimeline, kui töötajate pädevused on vastavuses organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega.

Uuringuga saab hinnata järgmiseid pädevusi:

 1. Meeskonnatöö valmidus
 2. Isiklikud baaspädevused
 3. Juhtimisoskused ja -teadmised
 4. Kutse- või erialaoskused
 5. Ametikoha täitmise võimekus
 6. Tulevikutöö pädevused

Uuringu kasutamisvaldkonnad:

  • Praktiline juhi tööriist, et seostada töötaja tugevused ja arengusoovid organisatsiooni vajadustega
  • Ettevõtte konkurentsivõime hindamine oma valdkonnas
  • Koolitusvajaduse kaardistamine
  • Värbamine ja valik
  • Töötaja eneseanalüüs (arenguvestluse või arenguplaani jaoks)

Küsi lisainfot ja telli uuring

360º tagasiside uuring


360º uuringuga saab töötaja tagasiside tööalaste kompetentside kohta mitmest erinevast allikast. Hinnangu andjateks on töötajaga kõige lähemalt kokku puutuvad inimesed: otsene juht, alluvad, kolleegid, koostööpartnerid, kliendid. Lisaks hindab töötaja ennast ka ise.

Kõige sagedamini viiakse 360º tagasisidet läbi juhtide hulgas, kuid üha rohkem kasutatakse seda meetodit kõikide töötajate arendamisel. Uuring on hea talendijuhtimise tööriist, samuti järelkasvu planeerimise meetod ja sobib hästi ka praktika hindamiseks.

Uuringu tulemusena saab hinnatav väga põhjaliku tagasiside, kuidas teda organisatsioonis tajutakse, millised on tema tugevused ja milliseid pädevusi oleks vaja arendada. Tulemused leiavad praktilist kasutust nii töötaja individuaalses arenguplaanis kui ka organsiatsiooni koolitus- ja arenguvajaduste kaardistamisel. Pakume ka konsultatsiooni või coachingut uuringu tulemuste ellurakendamisel ja individuaalse arengu toetamisel.

 

Küsi lisainfot ja telli uuring

Töökeskkonna uuring

Uuring näitab, kuidas töötajad tajuvad oma organisatsiooni töökeskkonda ja kas nad tunnevad ennast tööl hästi ja turvaliselt. Uuring toob välja võimalikud varjatud probleemid ja osundab hädavajalikele muudatustele, et keskkond oleks igas mõttes turvaline ja vastaks nõuetele.

Uuringuga hindame töökeskkonna füüsilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tulenevaid riske töötaja tervisele.  Uuringust selgub näiteks, kas töötajad tunnevad, et neist peetakse lugu, kas infoliikumine on hästi korraldatud, kuidas saadakse hakkama konfliktidega, kas tööl esineb kiusamist jpt. Töökeskkonna hindamise ja riskianalüüsi läbiviimise tulemusena selguvad töötajate peamised mured, millega tegelemine aitab ennetada tööstressi ja töökiusamist ning tõsta töötajate motivatsiooni ja töörahulolu.

Küsi lisainfot ja telli uuring

Oleme spetsialiseerunud era ja avaliku sektori nõustamisele haridus- ja sotsiaalvaldkonnas, samuti ärijuhtimise, ettevõtluse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

Viime läbi rakendusuuringuid ja analüüse, mõjuhindamisi, koostame arengukavasid ja strateegiaid ning tegeleme andmetöötluse ja andmekaevega.

Meie konsultantidel on väga head oskused ja kogemused kvantitatiivsete uuringute läbiviimisel. Samuti olme läbi viinud ka kvalitatiivseid uuringuid, näiteks fookusgrupi intervjuud ja personaalintervjuud.

LevelLabi meeskonnal on varasem pikaajaline kogemus rakendusuuringute läbiviimisel. Valdame teaduslikke uuringu kavandamise, andmete kogumise ja töötlemise meetodeid. Lisaks oleme läbi viinud andmeanalüüsi ja uurimismetoodika koolitusi nii tasemeõppes kui täiendõppes ja juhendanud uurimistöid kõrgkoolis.

LevelLab on teie usaldusväärne partner uuringute läbiviimisel.

Oleme teile abiks uuringute ettevalmistamisel, läbiviimisel ja järeltegevuste korraldamisel. Leiame teie organisatsioonile sobiva lähenemise.

Rakendusuuringute läbiviimisel oleme teinud koostööd:

         

Küsi lisainfot ja telli uuring oma organisatsioonile

COACHING

COACHING VÕIMALDAB TEIL:

 • astuda välja oma mugavustsoonist, arendada ja kasutada oma täit potentsiaali ja saavutada eesmärke
 • olla teadlik oma tegelikest soovidest ja vajadustest ning luua pikaajalist visiooni
 • muuta oma mõtteviisi, suurendada enesekindlust ning luua eduharjumusi
 • otsustada ja kavandada konkreetseid tegevusi

Pakume kahte coachingu teenust:

1. Juhi coaching konkreetete protsesside läbiviimisel

Coaching on juhile toeks väga erinevates olukordades: ettevõtte arendamisel, eesmärkide seadmisel ja tulemuste mõõtmisel, meeskonna loomisel või meeskonna siseste probleemide lahendamisel, konfliktijuhtimise protsessis, muutuste juhtimisel jpt.  Coaching aitab juhil mõtestada oma tegevust ja viia meeskond või kogu organisatsioon uuele tasemele.

2. Isikliku arengu coaching

Coaching aitab juhti või ettevõtte töötajat isikliku arengu teekonnal, näiteks karjääri planeerimisel, liidri kompetentside arendamisel, meeskonnatöö oskuste arendamisel, visiooni loomisel jne. Coaching aitab saada teadlikuks tegelikest soovidest ja saavutada  erakordseid tulemusi.

Kuidas coaching toimub?

Coaching on protsess ja kuna muutused võtavad aega, siis kohtumised toimuvad 3-6 kuu jooksul 1-1,5 tundi korraga. Täpsem kohtumiste plaan lepitakse kliendiga individuaalselt kokku vastavalt vajadustele ja seatud eesmärkidele. Esimene kohtumine on tasuta.

Võta meiega ühendust ja kirjelda oma vajadusi

KOOLITUSED

​Koolitame valdkondades, milles oleme oma ala eksperdid.

Meie koolitusteemad on:

 • Meeskonnatöö ja Belbini meeskonnarollid
 • Juhtimis- ja meeskonnatöö treeningud
 • Kontoritarkvara professionaalne kasutamine
 • Protsesside modelleerimine ja juhtimine
 • Argumentatsioon ja demagoogia
 • Emotsioonidega toimetulek tööl
 • Konfliktijuhtimine ja töökiusamise ennetus
 • Positiivse töökliima loomine
 • Enese- ja ajajuhtimine
 • Äri- ja juhtimiseetika

 

Meie koolitajad on pikaajalise õppejõu ja koolitaja kogemusega:

Piret Einpaul, Merle Tambur, Tauno Õunapuu, Mats Soomre.

 

Korraldame ettevõtete veebipõhiseid sisekoolitusi:

 • Loome veebipõhise koolituskeskkonna teie ettevõtte jaoks
 • Disainime ja valmistame ette digitaalsed õppematerjalid
 • Toetame igakülgselt sisekoolituse korraldamisel ja läbiviimisel

Tutvu koolituste näidispakkumistega siin: https://levellab.ee/koolitused/

Küsi julgelt pakkumist ja saadame koolituse kohta põhjalikuma info.

Küsi lisainfot ja telli koolitus

It is possible to fly without motors, but not without knowledge and skill. (Wilbur Wright)

Meeskond

Merle Raun (Tambur)

merle.raun@levellab.ee

+372 510 7525

Merle Raun (Tambur), PhD

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna doktorantuuri (2015). Üle 10 aasta olen keskendunud koolitaja ja konsultandina teemadele, mis on seotud töökliima ja organisatsioonikultuuriga: konfliktijuhtimine, töökiusamise ennetamine ja psühhosotsiaalsed ohutegurid, tööstressiga toimetulek, emotsioonide juhtimine tööl ja positiivse töökliima loomine. Usun, et töötajate vahelised head suhted ja terve töökliima tagavad edu.

Mul on kogemus erinevate personaliuuringute läbiviimisel: rahulolu uuringud, 360 kraadi tagasiside, pädevusuuringud, ja koolitusvajaduse uuringud. Olen spetsialiseerunud ka ärianalüüside läbiviimisele ja olen nõustanud juhte konkreetsete probleemide lahendamisel.

Olen töötanud lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis, analüütikuna personaliuuringu firmas ja osalenud mitmetes teadusprojektides.

Meie ühises ettevõttes on minu vastutada eelkõige vajalike koolituste ja uuringute kavandamine, ärianalüüsi läbiviimine ning kompetentsimudelite koostamine.Follow on ResearchGateFollow on LinkedIn

Tauno Õunapuu

tauno.ounapuu@levellab.ee

+372 513 8041

Tauno Õunapuu, MSc

Olen omandanud informaatikamagistri kraadi Tartu Ülikoolis (1994) ja jätkan doktoriõpingutega. Minu uurimisvaldkonnaks on viimastel aastatel olnud üldiste pädevuste olulisus tööalases konkurentsivõimes ning hariduses. Olen nimetatud valdkonnas viinud läbi uuringuid ja juhendanud magistritöid.

Õppejõu ja koolitajana olen keskendunud ka uurimistöö metoodika, protsesside modelleerimise ja juhtimise, andmeanalüüsi ning andmete visualiseerimise teemadele. Olen juhtinud ja läbi viinud erinevaid äriuuringute projekte ning tegutsenud väikeettevõtjana tarkvaraarenduse valdkonnas.

Meie ühises ettevõttes on minu vastutada eelkõige vajalike uuringute läbiviimine, andmetöötlus, lõpparuannete koostamine ning koolituste mõjuanalüüs.

Follow on ResearchGateFollow on LinkedIn

Merle Raun (Tambur)

merle.raun@levellab.ee

+372 510 7525

Merle Raun (Tambur), PhD

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna doktorantuuri (2015). Üle 10 aasta olen keskendunud koolitaja ja konsultandina teemadele, mis on seotud töökliima ja organisatsioonikultuuriga: konfliktijuhtimine, töökiusamise ennetamine ja psühhosotsiaalsed ohutegurid, tööstressiga toimetulek, emotsioonide juhtimine tööl ja positiivse töökliima loomine. Usun, et töötajate vahelised head suhted ja terve töökliima tagavad edu.

Mul on kogemus erinevate personaliuuringute läbiviimisel: rahulolu uuringud, 360 kraadi tagasiside, pädevusuuringud, ja koolitusvajaduse uuringud. Olen spetsialiseerunud ka ärianalüüside läbiviimisele ja olen nõustanud juhte konkreetsete probleemide lahendamisel.

Olen töötanud lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis, analüütikuna personaliuuringu firmas ja osalenud mitmetes teadusprojektides.

Meie ühises ettevõttes on minu vastutada eelkõige vajalike koolituste ja uuringute kavandamine, ärianalüüsi läbiviimine ning kompetentsimudelite koostamine.

Follow on ResearchGateFollow on LinkedIn

Tauno Õunapuu

tauno.ounapuu@levellab.ee

+372 513 8041

Tauno Õunapuu, MSc

Olen omandanud informaatikamagistri kraadi Tartu Ülikoolis (1994) ja jätkan doktoriõpingutega. Minu uurimisvaldkonnaks on viimastel aastatel olnud üldiste pädevuste olulisus tööalases konkurentsivõimes ning hariduses. Olen nimetatud valdkonnas viinud läbi uuringuid ja juhendanud magistritöid.

Õppejõu ja koolitajana olen keskendunud ka uurimistöö metoodika, protsesside modelleerimise ja juhtimise, andmeanalüüsi ning andmete visualiseerimise teemadele. Olen juhtinud ja läbi viinud erinevaid äriuuringute projekte ning tegutsenud väikeettevõtjana tarkvaraarenduse valdkonnas.

Meie ühises ettevõttes on minu vastutada eelkõige vajalike uuringute läbiviimine, andmetöötlus, lõpparuannete koostamine ning koolituste mõjuanalüüs.

Follow on ResearchGateFollow on LinkedIn

Excellence is not a skill, it’s an attitude. (Ralph Marston)

Valik avaliku sektori uuringuid

Tühi ja nähtamatu

Oluline, kuna esimene on muidu vaikimisi avatud, vt CSS

Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine

Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA) on baasfinantseerimise ja mobiilsustoetuse kõrval üheks olulisemaks meetmeks teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2014-2020“ ning ka mitmete teiste riiklike strateegiate elluviimisel. Meetme eesmärgiks on toetada teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide struktuursete muudatuste läbiviimist, asutuse vastutusvaldkondade arendamist ja põhitegevust. ASTRA meetmest on toetust saanud kokku 17 erinevat kõrgkooli ning teadus- ja arendusasutust  kokku 36 projekti elluviimiseks. Rahastamise kogumaht on 136 mln eurot.

Uuringu eesmärk on anda hinnang ASTRA meetme tulemuslikkusele, mõjule ning rakendamise tõhususele ja kirjeldada rakendamise õppetunde. Uuringus kasutatakse peamiselt kvalitatiivseid meetodeid nagu dokumenteeritud info analüüs, intervjuud ja fookusgrupid sidusrühmade esindajatega ja projektide rakendajatega. ASTRA meetme ja selle raames elluviidud tegevuste hindamise tulemused, järeldused ja soovitused aitavad ette valmistada järgmise struktuurivahendite perioodi uusi meetmeid, sh meetmeid mis aitavad Eestil (ennekõike HTM-l) planeerida ja toetada TA asutuste ning kõrgkoolide institutsionaalset arengut.

Projekti tellija: Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur
Projekti elluviijad: Balti Uuringute Instituut (projekti juhtpartner) ja LevelLab.
Uuringu kestus: 04/2021 ‍– 01/2022

Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs

Eestis on KOV teenistujatel võimalik osaleda Riigi Tugiteenuste Keskuse avaliku teenistuse koolituste talituse koolitusprogrammides. Paraku põhineb töötajate täienduskoolitus valdavalt kohalikes omavalitsustes tehtavatel üksikotsustel.

Selleks et tagada kohalikes omavalitsustes koolitus- ja arendustegevuste jätkusuutlikkus, sh süstemaatiline koolitusvajaduste väljaselgitamine, on vajalik praktiliselt rakendatava koolitusvajaduse hindamise ja prognoosimise metoodika väljatöötamine.

Uuringu eesmärk on kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate koolitusvajaduse hindamise metoodika täiendamine ja koolitusvajaduse analüüs, mis sisaldab ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5-10 aastasel perioodil.

Analüüsi aluseks on 2015 aastal valminud Kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate kompetentside kaardistamine ja koolitusvajaduse hindamise analüüs

Uuringus kasutatavad meetodid: küsitlus, intervjuud, fookusgrupid, dokumendianalüüs, ekspertide paneel

Projekti tellija: Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti elluviijad: LevelLab (projekti juhtpartner), Balti Uuringute Instituut ja Geomedia.
Uuringu lõpparuanne

Uuringu kestus: 09/2020 ‍– 04/2021

Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs

2018. aastal oli Eestis 12 400 noort vanuses 15-24 aastat ja 13 200 noort vanuses 25-29 aastat, kes ei õppinud, töötanud ega osalenud koolitusel (NEET-noored) ehk 11,7% 15-29-aastaste vanusrühmast. Mitteaktiivsete noorte vajalike teenusteni mittejõudmise probleemi lahendamiseks töötas Sotsiaalministeerium 2017. aastal välja noortegarantii tugisüsteemi (edaspidi NGTS), mille eesmärgiks on kaardistada mitteõppivad ja töötavad noored (NEET-noored) ning pakkuda neile KOV-i poolt sihistatud tuge eelkõige haridustee jätkamiseks ja/või tööle suundumiseks.

Uuringu eesmärk oli anda hinnang NGTS-i rakendamise asjakohasusele, mõjule ja tulemuslikkusele, kulutõhususele ning jätkusuutlikkusele. Selgus, et üldjoontes on NGTS tulemuslik ning selle rakendamine koos tugimeetmetega on aidanud noortel oluliselt paremini tööle ja/või õppima suunduda. Uuringuga kinnitati, et haridustee jätkamise ja tööturule suundumise toetamisel on suur roll aktiivsetel tööturumeetmetel, võrgustikutööl, personaalsel nõustamisel ning ennetusel. Sellest tulenevalt – ja arvestades noorte madalat informeeritust – toetab NGTS koosmõjus teiste teenustega otseselt NEET-noorte olukorra leevendamist Eestis.

Projekti tellija: Sotsiaalministeerium
Projekti elluviijad: LevelLab ja Balti Uuringute Instituut
Uuringu lõpparuanne

Uuringu kestus: 04/2020 ‍– 12/2021

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine

Vahehindamise eesmärk oli anda hinnang haldusvõimekuse prioriteetse suuna kahe esimese eesmärgi täitmisele ning nende eesmärkide täitmiseks rahastatud tegevuste rakendamisele ja tulemuslikkusele, arvestades seejuures ka teisi sarnastel eesmärkidel tehtavaid tegevusi.

Hindamisel kasutati uudset hindamismudelit, mille alusel jaotati haldusvõimekuse suuna tegevused kolme valdkonna alla: valitsussektori arendusvõimekus, valitsussektori juhtimissuutlikkus ja poliitikakujundamise kvaliteet. Hindamismudelis on arvesse võetud hästi valitsetud riigi põhieeldused, mis avalduvad kolme peamise komponendi koosmõjus.

Hindamise käigus selgus:

 • Valitsussektori arendusvõimekuse edendamiseks elluviidud meetmete tegevused on andnud oodatud tulemusi ning on jätkuvalt asjakohased. Probleemiks on strateegilise planeerimise teatav killustatus ja dubleerimine, mis takistab meetmete koosmõjust tulenevat sünergiat. Samuti on probleemiks KOV-ide jätkuv madal ja ebaühtlane arendusvõimekus.
 • Valitsussektori juhtimissuutlikkus on toetatud tegevuste toel tõusnud ja tegevused kulgevad ettenähtud tempos. Probleemideks on tegevuste killustatus ja koostöö vähesus, samuti toetavate ning jätkusuutlike lahenduste puudumine, mis tagaks arengutegevuste elluviimise piisavas mahus.
 • Poliitikakujundamise kvaliteet on toetatud tegevuste toel tõusnud: suurenenud on koostöövõimekus ja asutuste vaheline koostöö ning mõjude hindamiste sisuline kvaliteet on paranenud. Probleemideks on mõjuanalüüside ebajärjepidev kasutamine otsustamisel, vähene kaasamine poliitikakujundamisse, lisaks kohati formaalsus ja näilisus nii kaasamises kui hindamiste läbiviimises ja süsteemsuse puudumine.

Hinnangu andmisel kasutati järgmiseid andmeid:  meetmete ja meetme tegevuste finants-, väljund- ja tulemusnäitajad, fookusgrupi intervjuud ja personaalintervjuud. Lisaks koguti ja analüüsiti informatsiooni dokumendianalüüsi käigus.

Projekti Tellija: Riigikantselei Strateegiabüroo
Projekti elluviijad: LevelLab (juhtiv partner), Balti Uuringute Instituut ja Technopolis Group Eesti
Projekti lõpparuanne

Projekti kestus: 03/2019 ‍– 12/2019

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine

Vahehindamise eesmärgiks oli hinnata rakenduskava ja selle raames tehtava asjakohasust, efektiivsust, mõju ning jätkusuutlikkust.  Hindamine kattis kõiki rakenduskava 14. prioriteetset suunda.

Vahehindamisest järeldus, et rakenduskava valdkondlikud eesmärgid ja tegevused on asjakohased ka täna – rakenduskava eesmärkide täitmiseks vajadus suurte muudatuste järele puudub.

EL-i ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2014–2020 4,6 miljardist eurost on 31.12.2018 a seisuga välja makstud 1,5 miljardit eurot ehk 32%. EL-i struktuuri- ja investeerimisfondidelt saadud toetus on selgelt aidanud kaasa kõikide prioriteetsete suundade eesmärkide saavutamisele: toetustel on otsene mõju tööhõive suurendamisele, elanikkonna tervise parandamisele, elukeskkonna arendamisele jt eesmärkide elluviimisele. Struktuurifondide mõju on pikaajaline ja avaldub muutustes erinevatel tasanditel. Rakenduskava on avaldanud märkimisväärset mõju Eesti olulisemate strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

Regionaalse arengu tasakaal on siiski endiselt suur väljakutse. Tervikuna on regionaalsed erinevused endistviisi suured ja märgatavat pööret ühtlasema territoriaalse arengu poole liikumisel toimunud ei ole. Ligi 50% EL toetustest on investeeritud Harju- ja Tartumaale – regionaalsed erinevused pigem suurenevad. EL vahendeid tuleks pigem suunata probleemide ennetamisele ja komplekssete lahenduste väljatöötamisse regioonides ja kohalike omavalitsuste roll, teadlikkus ja kompetents peab regionaalsete investeeringute tegemisel suurenema.

Lisaraha tulemusfondist tuleb suunata probleeme ennetavatele ning lisandväärtust loovatele tegevustele nagu teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ettevõtluses, haridus ja regionaalne areng.

Projekti lõpparuanne

Projekti Tellija: Rahandusministeerium

Projekti elluviijad: Technopolis Group Eesti (juhtivpartner), Ernst & Young Baltic, Praxis, Balti Uuringute Instituut, LevelLab

Projekti kestus: 09/2018 ‍– 06/2019

 

Eesti teadusuuringute- ja innovatsioonisüsteemi ülevaade

Taustaraporti eesmärk oli koostada igakülgne ülevaade ja anda hinnang Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemist Euroopa Komisjonile. Ülevaade hõlmas teadusuuringute ja innovatsiooni süsteemi ülesehitust ja struktuuri, juhtimist ja rahastamist, arendamist jt.  Hinnang anti Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi juhtimisele, teadusuuringute ja kõrghariduse rahastamissüsteemile ning välisfinantseerimisele 10 aasta tegevuse jooksul.

Uuringus rõhutati, et majandusarengu ja majanduskasvu kõige olulisem tõukejõud on innovatsioon, eriti teadus- ja arendustegevusel (R&D) põhinev innovatsioon.

Taustaraporti koostamiseks kasutati kvantitatiivseid andmeid ja analüüsi ning dokumendianalüüsi.

Projekti lõpparuanne

Projekti Tellija: Euroopa Komisjon

Projekti elluviijad: Technopolis Group Eesti, LevelLab

Projekti kestus: 10/2018 ‍– 02/2019

 

Kliendid ja koostööpartnerid

Alustame koos millegi uuega
Kirjuta meile!

12 + 8 =

Kontakt: LevelLab OÜ, Maakri 19/1, Tallinn, 10145
Reg. kood: 14557947
IBAN: EE932200221070053620, Swedbank
E-post: info@levellab.ee
Veeb: levellab.ee
Telefon: +372 513 8041