Tulemus, milles võid kindel olla

Pakume analüüsi ja hindamise teenuseid era- ja avaliku sektori organisatsioonidele.

Teenused

Meie lugu

Meeskond

Tule tööle

Telli e-uuring

Hindamised

Teostame mõjuhindamisi ning tegevuste eel-, vahe- ja järel-hindamisi. Analüüsime Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning selle mõju. Aitame jõuda tõenduspõhiste otsusteni.

Ärianalüüs

Ärianalüüsi tulemusena viime IT juhtimise ja IKT lahendused kooskõlla ettevõtte äriprotsessiga. Oleme spetsialiseerunud ettevõtete digisuutlikkuse tõstmisele.

Personaliuuringud

Personaliuuringud annavad organisatsioonile teavet töötajate vajadustest ja kompetentsidest ning klientide ootustest. Seeläbi saab organisatsioon õige sisendi organisatsiooni arendamiseks.

Konsultatsioon ja koolitus

Pakume konsultatsioone ja koolitusi, mis põhinevad uuringutel ja nõustame, kuidas tulemusi rakendada.
Teeme rätseplahendusena valmivaid koolitusi.

Äripäeva Raadio - 21. aprill 2022

1000 kogemust ehk kogu tõde Eesti juhtidest: jaksu varitsevad lõksud. Eesti Ettevõtete juhtimisuuringut tutvustavad EASi ja Kredexi ühendasutuse juht Lauri Lugna. Uuringu koostajate meeskonna poolt Tartu Ülikoolist juhtimisprofessor Maaja Vadi ja Tartu Ülikooli juhtimise teadur Krista Jaakson ning uuringute läbiviija ettevõtte LevelLab kaasasutaja Merle Raun.

Tule meile tööle

 

Ootame oma meeskonnaga liituma  ANALÜÜTIKUT, kes aitab korraldada, kavandada ja läbi viia rakendusuuringuid kasutades kvantitatiivseid ja/või kvalitatiivseid andmekogumise ja -analüüsimeetodeid.  

 

Ootame Sind oma meeskonda, kui Sul on  

 • head kvantitatiivse ja/või kvalitatiivse andmekogumise, andmeanalüüsi ja visualiseerimise oskused; 
 • iseseisva töö korraldamise oskus; 
 • uudishimu ja õppimisvõime; 
 • eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas; 
 • kasuks tuleb projektijuhtimise kogemus; 
 • magistrikraad (võib olla omandamisel) soovitavalt majanduse, infotehnoloogia, statistika, riigiteaduste või muus seonduvas valdkonnas. 

Miks meiega liituda? 

 • Eneseteostus ja arenemisvõimalus laienemisjärgus ettevõttes  
 • Võimalus teostada ennast projektijuhina või saada projektijuhiks 
 • Ühiskonnas olulistes ja mõjusates projektides osalemine 
 • Konkurentsivõimeline töötasu 
 • Paindlik tööaeg ja –korraldus 

Võta meiega ühendust: merle@levellab.ee  

 

TELLI UURING SIIT

LevelLab e-uuringud – mugav, kiire ja soodne

E-uuringute tellimiskeskkonnast saad lihtsalt ja kiiresti uuringu pakkumuse koos eeldatava maksumusega. Vasta mõnele küsimusele oma organisatsiooni vajaduste ja ootuste kohta ning saa teada, mida meil on Sulle pakkuda.

Meie lugu

LevelLab on 2018.a. asutatud ettevõte, mis tegeleb peamiselt rakendusuuringute ja analüüside läbiviimisega.

Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetseid analüüsi ja hindamise tulemusi, mis toetavad organisatsioonide ja töötajate arendamist ning poliitikate elluviimist.

Meie meeskonda kuuluvad eelneva pikaajalise praktilise kogemusega oma valdkonna professionaalid, kellel on ka akadeemiline taust. Kasutame teaduspõhiseid ja usaldusväärseid analüüsi meetodeid.

Meil on lai koostöövõrgustik mitmete uuringufirmade ja paljude analüütikute ja valdkondlike ekspertidega, keda kaasame vastavalt uurimisteemale ja -ülesandele.

Meie kliendid on era- ja avaliku sektori organisatsioonid, kellele pakume erinevaid uuringute, hindamiste ja analüüsi teenuseid. Lisaks pakume uuringutulemustele põhinevaid konsultatsioone ja koolitusi.

LevelLabi peamised tegevusvaldkonnad on:

  • Sõltumatud uuringud poliitikameetmete hindamisel
  • Praktilised lahendused organisatsiooni personaliarenduses
  • Organisatsiooni digisuutlikkust tõstvad ärianalüüsid

“LevelLab on meie partneriks ja konsultandiks mitmete infotehnoloogia- ja tarkvaraarenduse projektide juures. Tooksin esile projekti, milles Levellab analüüsis infosüsteemide kasutamist meie ettevõttes. Nad kaardistasid värske ja samas põhjaliku ja analüütilise pilguga olemasoleva olukorra ja esitasid põhjaliku visiooni edasi liikumiseks. See andis meile väga hea aluse järgmiste IT arenduste planeerimiseks.​”

Andrus Rõigas, GoTravel AS, juhatuse liige

“LevelLabiga oleme koostööd teinud juba mitu aastat ja teostanud ühiselt mitmeid rakendusuuringuid ning meetmete hindamise projekte. Alati on koostöö sujunud suurepäraselt, kokkulepped püsinud au sees, keerukad olukorrad leidnud sujuva lahenduse ja meeskonnavaim kõrge, nii et mõnikord ununeb, et tegemist on mitme eri organisatsiooni meeskondadega. Meie silmis on LevelLabi puhul tegemist professionaalse ning usaldusväärse partneriga, kes pakub oma töös kõrget kvaliteeti, on proaktiivne ja lahendustele orienteeritud ning seetõttu kõrgelt hinnatud koostööpartner.”

Merit Tatar, Balti Uuringute Instituut, juhatuse liige

“LevelLab juhtis Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) tellimusel KOV- ametnike kompetentsipõhise koolitusvajaduse analüüsi ja prognoosi koostamist aastani 2030. Projektimeeskond koosnes mitme organisatsiooni ekspertidest, sihtrühmade esindajaid (omavalitsused, ministeeriumid) kaasati seminaridele mitmekümne jagu ning küsitlustele mitmetes tuhandetes. LevelLab juhtis seda protsessi sujuvalt, kaasates proaktiivselt tellija esindajaid ning tegutses paindlikult ja tellija ootusi arvestades kogu protsesse vältel.”

Ave Viks, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna nõunik

Valik meie seniseid töid

Tühi ja nähtamatu
Oluline, kuna esimene on muidu vaikimisi avatud, vt CSS
Andmeühiskonna tulevikustsenaariumite loomine

Taust

Tänapäevasel digiajastul on andmete loomine ja töötlemine nii majanduses, riigivalitsemises kui ka inimeste igapäevaelus üha enam kasvav trend. Kogutud andmeid kasutatakse nii protsesside arendamiseks, tegevuste optimeerimiseks kui ka toena otsuste langetamisel. Andmete kasutamisoskuse suurenemine võimaldab ühiskonnal digitaliseerimise poole liikuda ning seega vähendada tegevuste hulka, mida saab tänu arenevale digiajastule automatiseerida. Selline pidev andmete kasutamine tekitab aga vajaduse andmeid hallata. Tekib vajadus luua reeglid ja kindlad protsessid, kuidas andmeid tarbida, säilitades samal ajal nii privaatsuse kui ka vabaduse andmeid tarbida ja töödelda. Siinkohal on suur roll avalikul sektoril andmete jagamise- ja valitsemissüsteemide kujundamisel. Enne seda tuleb aga mõista, millised on tulevikus andmekasutust mõjutavad tegurid ja trendid.  

Eesmärk

Uuringu eesmärk on luua ülevaade andmemajandust, andmekasutust ja Eesti andmepoliitikat mõjutavatest trendidest, visandada selle põhjal võimalikud tulevikustsenaariumid andmete valitsemiseks ning pakkuda stsenaariumitest tulenevalt välja peamised otsustuskohad ja poliitikavalikud poliitikakujundajatele andmevaldkonna edasiseks suunamiseks.  

Kasu

Uuring aitab suurendada andmekasutust riigivalitsemisel ja kujundada andmevaldkonnas informeeritud ja tulevikku vaatavat poliitikat.

Projekti tellija: Riigikantselei ja Arenguseire Keskus (ASK) 
Projekti elluviija: LevelLab ja Balti Uuringute Instituut
Uuringu kestus: 05/2022 – 12/2022 

Projekti lõpparuanne

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine

Taust

Kompetentsipõhine juhtimine on paljude arenenud riikide avalikus sektoris laialt levinud praktika. Eesmärgiks on süsteemse ja mõjusa inimressursi juhtimise kaudu aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide täitmisele ning töötajate motiveeritusele ja pühendumusele. Kompetentsipõhise juhtimise üheks rakendusvaldkonnaks on töötajate arendamine, mille eelduseks on nende koolitusvajaduse tundmine. Aasta-aastalt on selline vajadus muutunud aktuaalsemaks, kuna avaliku võimu teostamine eeldab ühiskonna usaldust ametnike suhtes, mis omakorda sõltub ametnike tööalasest ettevalmistusest ja eetilisest käitumisest ning tegutsemisest avalikes huvides.
Kompetentsipõhine juhtimine seob personalijuhtimise organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega. Järjest keerukamate tööülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks vajatakse organisatsioonis õigete oskustega ja teadmistega töötajaid. Üha rohkem on hakanud nii eraettevõtted kui ka avaliku sektori asutused kasutama kompetentsimudelit kui personalijuhtimise ühte peamist tööriista, et välja selgitada ametikohal edukaks tööks vajalikud eeldused ja hinnata töötajate arenguvajadusi.
Üks vahend, mis aitab kaasa juhtimisvõimekuse tõstmisele, on kompetentsimudel. Mudeli eesmärgiks on määratleda ja kirjeldada olulised kompetentsid ning luua süsteem nende hindamiseks.

Eesmärk

Uuringu eesmärk on kirjeldada avaliku teenistuse keskastmejuhtide roll ja mõiste, uuendada keskastmejuhtide kompetentsimudel koos enesehindamise küsimustikega ning luua kompetentsimudeli uus visuaal.

Kasu

Keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine aitab liikuda tervikliku riigivalitsemise suunas ja ühtlustada juhtimisvõimekuse taset. Mudel loob avaliku sektori ülese raamistiku keskastmejuhtide värbamiseks, valikuks, hindamiseks ja arendamiseks. Uuendatud kompetentsimudel aitab kaasa ühtse juhtimiskultuuri kujunemisele ja juhtimiskvaliteedi tõusule avalikus sektoris.

Projekti tellija: Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti elluviija: LevelLab
Uuringu kestus: 04/2022 ‍– 12/2022

Festivalide uuring

Eesmärk

Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eestis toimuvate festivalide külastajaid, nende reisikäitumist festivali külastades, nende eelistusi ja külastajaharjumusi, festivali alal tehtavaid kulutusi ning rahulolu festivalide toimumist puudutavate aspektidega. 

Metoodika

Uuringu raames küsitleti Eestis 2022. aastal toimunud 28 festivali vähemalt 16-aastaseid külalisi. Küsimustikku oli võimalik täita eesti, inglise, soome või vene keeles ning see koosnes 21st küsimusest. Küsitlemine toimus 25ndast aprillist kuni 23nda oktoobrini ning festivali külalised said küsimustikku täita nii iseseisvalt festivalil jagatud QR-koodide kaudu kui ka küsitleja abiga. Küsimustikule vastas kokku 3650 inimest. Keskmiselt vastas igal festivalil küsimustikule 130 inimest.  

Kasu

Uuringu tulemuseks on ülevaade festivalikülastajate ootustest ja hinnangutest, andes korraldajatele kasulikku sisendinfot uute festivalide ettevalmistamisel. 

Projekti tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projekti elluviija: LevelLab
Uuringu kestus: 04/2022 ‍– 12/2022

Ülemiste City majandusuuring

Eesmärk

Uuringu eesmärgiks on selgitada välja ja monitoorida Ülemiste Citys valmiva toodangu ja teenuste mahtu, nendest tekkivat lisandväärtust; linnakus asetsevate ettevõtete peamisi tegevusvaldkondi; millises majandusharus on linnaku mõju Eesti majandusele suurim ning millised on Ülemiste Citys toimiva majandustegevuse peamised trendid. 

Kasu

Uuringu tulemusena on valminud Ülemiste City dünaamiline juhtimise töölaud, mis annab ülevaate linnakus tegutsevate ettevõtete peamiste tegevusvaldkondade ja majandusnäitajate kohta. Töölaud on leitav siin: https://ucuuringud.eek.ee/?page=uc.  

Projekti tellija: Ülemiste City
Projekti elluviijad: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, AS Mainor Ülemiste, AS Technopolis Ülemiste ja LevelLab
Uuringu kestus: regulaarne

Kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüs

Analüüsi eesmärk on uurida, kuidas erineb KOVide sotsiaalkaitse kulude kajastus avaliku sektori finantsarvestuses ja aruandluses ning leida, mis on selle põhjused. Teha ettepanekud, kuidas võiks sotsiaalkaitse kulusid klassifitseerida ja kontoplaani metoodikat muuta nii, et riik ja KOVid saaksid võrdlusandmeid vajalike sihtgruppide ja olulisemate teenuste ning toetuste lõikes ning töötada välja sobivad mõõdikud sotsiaalkaitse kulude mahu võrdlemiseks ja prognoosimiseks tulevikus, mida saaks poliitika kujundamisel kasutada.

Taust

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid ning vanurite hoolekannet. Nende kulude analüüs võimaldab kavandada sotsiaalkaitsega seonduvaid teenuseid ja nende osutamiseks vajalikke ressursse.
Kontoplaani andmete analüüs on välja toonud probleemi, et sotsiaalkaitse kulude tase ühe elaniku kohta ning omapanus sotsiaalkaitsesse erineb KOV-ide lõikes väga oluliselt. Olemasolev kulude jaotuse metoodika ei taga vajalikku võrdlusinfot prognooside tegemiseks olulisemate sihtgruppide, sotsiaalteenuste ja toetuste lõikes. Üheks põhjuseks võib olla KOV-ide erinev praktika ja metoodika sotsiaalkaitse kulude kajastamisel.
Analüüsi tulemusena töötatakse välja sobivad mõõdikud sotsiaalkaitse kulude mahu võrdlemiseks ja prognoosimiseks tulevikus ning esitatakse kontoplaani metoodika muudatusettepanekud.

Projekti tellija : Sotsiaalministeerium
Projekti elluviijad: LevelLab ja Geomedia
Uuringu lõpparuanne
Projekti kestus : 10/2021 – 06/2022

Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2021
Taust

EASi tellimisel on viie aastaste intervallidega valminud uuringud, millega on uuritud Eesti juhtimisvaldkonda. Peale viimase uuringu valmimist (aastal 2015) on toimunud arenguid majandus- ja ettevõtluskeskkonnas, ettevõtete üldises ja juhtimisalases võimekuses ning juhtide juhtimisalases ettevalmistuses. Lisaks on valdkond ise viimastel aastatel kiiresti arenenud, tekkinud on uued lähenemised ja trendid, mille tundmine ja millega arvestamine võib oluliselt määrata organisatsioonide tulevast edukust.

Eesmärk

Uuringu eesmärk on välja selgitada juhtimisvaldkonna tänane olukord, valitsevad probleemid (sealhulgas võimalikud turutõrked) ja puudujäägid ning saada ettepanekud juhtimisalase võimekuse suurendamiseks, sh riigi kaasabil.

Kasu

Uuringu tulemusena anname hinnangu juhtimise valdkonnas tegutsejate tegevuse sisule, mahule ja kvaliteedile, selgitame välja muutused turul ning kaardistame nii lähitulevikuks kui pikemaks perioodiks olulised tegevussuunad juhtimisalase teadlikkuse ja võimekuse suurendamiseks. Valmib enesediagnostika tööriist, mille abil juhid saavad hinnata strateegiliste kompetentside taset, et võrrelda end teiste sarnaste ettevõtetega ning leida soovitusi võimalike jätkutegevuste kohta.

Projekti tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projekti elluviijad: Tartu Ülikool ja LevelLab
Uuringu lõpparuanne
Uuringu kestus: 08/2021 ‍– 04/2022

Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine
Taust

Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA) on baasfinantseerimise ja mobiilsustoetuse kõrval üheks olulisemaks meetmeks teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2014-2020“ ning ka mitmete teiste riiklike strateegiate elluviimisel. Meetme eesmärgiks on toetada teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide struktuursete muudatuste läbiviimist, asutuse vastutusvaldkondade arendamist ja põhitegevust. ASTRA meetmest on toetust saanud kokku 17 erinevat kõrgkooli ning teadus- ja arendusasutust  kokku 36 projekti elluviimiseks. Rahastamise kogumaht on 136 mln eurot.

Eesmärk

Uuringu eesmärk on anda hinnang ASTRA meetme tulemuslikkusele, mõjule ning rakendamise tõhususele ja kirjeldada rakendamise õppetunde.

Metoodika

Uuringus kasutatakse peamiselt kvalitatiivseid meetodeid nagu dokumenteeritud info analüüs, intervjuud ja fookusgrupid sidusrühmade esindajatega ja projektide rakendajatega.

Kasu

ASTRA meetme ja selle raames elluviidud tegevuste hindamise tulemused, järeldused ja soovitused aitavad ette valmistada järgmise struktuurivahendite perioodi uusi meetmeid, sh meetmeid mis aitavad Eestil (ennekõike HTM-l) planeerida ja toetada TA asutuste ning kõrgkoolide institutsionaalset arengut.

Projekti tellija: Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur
Projekti elluviijad: Balti Uuringute Instituut (projekti juhtpartner) ja LevelLab.
Uuringu lõpparuanne
Uuringu kestus: 04/2021 ‍– 01/2022

Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs

Taust

2018. aastal oli Eestis 12 400 noort vanuses 15-24 aastat ja 13 200 noort vanuses 25-29 aastat, kes ei õppinud, töötanud ega osalenud koolitusel (NEET-noored) ehk 11,7% 15-29-aastaste vanusrühmast. Mitteaktiivsete noorte vajalike teenusteni mittejõudmise probleemi lahendamiseks töötas Sotsiaalministeerium 2017. aastal välja noortegarantii tugisüsteemi (edaspidi NGTS), mille eesmärgiks on kaardistada mitteõppivad ja töötavad noored (NEET-noored) ning pakkuda neile KOV-i poolt sihistatud tuge eelkõige haridustee jätkamiseks ja/või tööle suundumiseks.

Uuringu eesmärk oli anda hinnang NGTS-i rakendamise asjakohasusele, mõjule ja tulemuslikkusele, kulutõhususele ning jätkusuutlikkusele.

Tulemused

Selgus, et üldjoontes on NGTS tulemuslik ning selle rakendamine koos tugimeetmetega on aidanud noortel oluliselt paremini tööle ja/või õppima suunduda. Uuringuga kinnitati, et haridustee jätkamise ja tööturule suundumise toetamisel on suur roll aktiivsetel tööturumeetmetel, võrgustikutööl, personaalsel nõustamisel ning ennetusel. Sellest tulenevalt – ja arvestades noorte madalat informeeritust – toetab NGTS koosmõjus teiste teenustega otseselt NEET-noorte olukorra leevendamist Eestis.

Uuringu metoodika: viidi läbi personaalintervjuud ja fookusgrupi intervjuud, dokumendianalüüs ja kvantitatiivne andmeanalüüs

Projekti tellija: Sotsiaalministeerium
Projekti elluviijad: LevelLab ja Balti Uuringute Instituut
Uuringu lõpparuanne

Uuringu kestus: 04/2020 ‍– 12/2020

Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs
Uuringu eesmärk oli kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate koolitusvajaduse hindamise metoodika täiendamine ja koolitusvajaduse analüüs, mis sisaldab ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5-10 aastasel perioodil.

Tulemused:

2015. aastal viidi läbi KOV ametnike ja töötajate kompetentside kaardistamise ja koolitusvajaduse hindamise analüüs (pilootuuring), mille raames töötati välja kompetentsimudel. Käesoleva uuringu raames ajakohastatud ja täiendatud kompetentsimudel koosneb kolmest kompetentsigrupist: üldised kompetentsid, KOV juhtimise üldkompetentsid ja valdkonnaspetsiifilised erialased kompetentsid.

Kasvav tööaja paindlikkus ja kaugtöö kasutamine tingib vajaduse arendada IKT-oskusi, samal ajal suureneb ka vajadust arendada töötajate suhtlus- ning koostööoskusi.
Koolituste eelarve prognoos KOV ametiasutustes kokku aastani 2030 on 24 miljonit eurot. KOV töötasufondist moodustab see ligikaudu 1,7%.

KOV teenistujate arendamisel on vajadus keskse koolitamise koordineerimise süsteemi järele, mille eesmärgiks on olulistes prioriteetsetes valdkondades koolituste koordineerimise korraldamine KOVides.

Uuringus kasutatud meetodid: küsitlus, intervjuud, fookusgrupid, dokumendianalüüs, ekspertide paneel

Projekti tellija: Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus
Projekti elluviijad: LevelLab (projekti juhtpartner), Balti Uuringute Instituut ja Geomedia.
Uuringu lõpparuanne

Uuringu kestus: 09/2020 ‍– 04/2021

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine
Vahehindamise eesmärk oli anda hinnang haldusvõimekuse prioriteetse suuna kahe esimese eesmärgi täitmisele ning nende eesmärkide täitmiseks rahastatud tegevuste rakendamisele ja tulemuslikkusele, arvestades seejuures ka teisi sarnastel eesmärkidel tehtavaid tegevusi.

Hindamisel kasutati uudset hindamismudelit, mille alusel jaotati haldusvõimekuse suuna tegevused kolme valdkonna alla: valitsussektori arendusvõimekus, valitsussektori juhtimissuutlikkus ja poliitikakujundamise kvaliteet. Hindamismudelis on arvesse võetud hästi valitsetud riigi põhieeldused, mis avalduvad kolme peamise komponendi koosmõjus.

Peamised tulemused:

 • Valitsussektori arendusvõimekuse edendamiseks elluviidud meetmete tegevused on andnud oodatud tulemusi ning on jätkuvalt asjakohased. Probleemiks on strateegilise planeerimise teatav killustatus ja dubleerimine, mis takistab meetmete koosmõjust tulenevat sünergiat.
 • Valitsussektori juhtimissuutlikkus on toetatud tegevuste toel tõusnud ja tegevused kulgevad ettenähtud tempos.
 • Poliitikakujundamise kvaliteet on toetatud tegevuste toel tõusnud: suurenenud on koostöövõimekus ja asutuste vaheline koostöö ning mõjude hindamiste sisuline kvaliteet on paranenud.

Väljakutsed:

 • Haldusvõimekuse arendamiseks riigi tasandil puudub praegu pikaajaline arengukava, mistõttu ei ole tagatud järjepidev haldusvõimekuse areng. Soovitav on välja töötada pikaajalise strateegia Eesti 2035 raames horisontaalne valdkondade ülene arengukava nii riigi kui KOV-ide haldusvõimekuse arendamiseks.

Uuringu metoodika: analüüsiti meetmete ja meetme tegevuste finants-, väljund- ja tulemusnäitajad, viidi läbi fookusgrupi ja personaalintervjuud. Lisaks koguti ja analüüsiti informatsiooni dokumendianalüüsi käigus.

Projekti Tellijad: Riigikantselei, Rahandusministeerium
Projekti elluviijad: LevelLab (juhtiv partner), Balti Uuringute Instituut ja Technopolis Group Eesti
Projekti lõpparuanne

Projekti kestus: 03/2019 ‍– 12/2019

AS GoTravel ärianalüüs

Taust

AS GoTravel on Eesti kapitalil põhinev reisibüroo, mis on tegutsenud aastast 1992. Reisibürool on esindused järgmises kuues Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres ja Jõgeval. Ettevõte teenindab nii era- kui ka ärikliente ning pakutakse nii sise– kui ka välisturismi teenuseid. Ettevõtte infosüsteemi on arendatud vajaduspõhiselt ja võttes arvesse ka investeerimisvõimekust. Kõige rohkem on pööratud tähelepanu avaliku veebikeskkonna arendamisele kui peamise pakettreiside edasimüügi kanali arendamisele. 

Eesmärk

Ärianalüüsi eesmärk oli kirjeldada ettevõtte infosüsteemi hetkeseis jaseosed ettevõtte äriprotsessiga ning tuua selle najal arendusettepanekuid infosüsteemi arendamiseks ja tegevuskava kohaldamiseks.  

Kasu

GoTravel on ärianalüüsi tulemusena saanud arendusettepanekud infosüsteemide arendamiseks, et muuta lihtsamaks näiteks kliendisuhtlus, olulise info jagamine ettevõttesiseselt, erinevate lepingute allkirjastamine, püsikliendi programmi kasutamine ning muuta turvalisemaks muuhulgas ka avaliku veebi kasutamine. Analüüsi tulemusena on valminud ja kasutusele võetud LevelLabi ja OÜ WeIT koostöös loodud .pdf arvetel esitatavate makselinkide lahendus, mis oluliselt lihtsustab ja kiirendab klientidel arvete tasumist. 

Projekti tellija: AS GoTravel
Projekti elluviija: LevelLab
Uuringu kestus: 09/201911/2019

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
Vahehindamise eesmärgiks oli hinnata rakenduskava ja selle raames tehtava asjakohasust, efektiivsust, mõju ning jätkusuutlikkust.  Hindamine kattis kõiki rakenduskava 14. prioriteetset suunda.

Tulemused

Vahehindamisest järeldus, et rakenduskava valdkondlikud eesmärgid ja tegevused on asjakohased ka täna – rakenduskava eesmärkide täitmiseks vajadus suurte muudatuste järele puudub.

EL-i ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2014–2020 4,6 miljardist eurost on 31.12.2018 a seisuga välja makstud 1,5 miljardit eurot ehk 32%. EL-i struktuuri- ja investeerimisfondidelt saadud toetus on selgelt aidanud kaasa kõikide prioriteetsete suundade eesmärkide saavutamisele: toetustel on otsene mõju tööhõive suurendamisele, elanikkonna tervise parandamisele, elukeskkonna arendamisele jt eesmärkide elluviimisele. Struktuurifondide mõju on pikaajaline ja avaldub muutustes erinevatel tasanditel. Rakenduskava on avaldanud märkimisväärset mõju Eesti olulisemate strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

Väljakutsed ja soovitused

Regionaalse arengu tasakaal on siiski endiselt suur väljakutse. Tervikuna on regionaalsed erinevused endistviisi suured ja märgatavat pööret ühtlasema territoriaalse arengu poole liikumisel toimunud ei ole. Ligi 50% EL toetustest on investeeritud Harju- ja Tartumaale – regionaalsed erinevused pigem suurenevad. EL vahendeid tuleks pigem suunata probleemide ennetamisele ja komplekssete lahenduste väljatöötamisse regioonides ja kohalike omavalitsuste roll, teadlikkus ja kompetents peab regionaalsete investeeringute tegemisel suurenema.

Lisaraha tulemusfondist tuleb suunata probleeme ennetavatele ning lisandväärtust loovatele tegevustele nagu teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ettevõtluses, haridus ja regionaalne areng.

Uuringu metoodika: fookusgrupi intervjuud, personaalintervjuud, töötoad, dokumendianalüüs (projektide, meetmete ja rakenduskavade dokumentatsioon) ja kvantitatiivne analüüs (meetmete finants-, väljund- ja tulemusnäitajad).

Projekti lõpparuanne

Projekti Tellija: Rahandusministeerium

Projekti elluviijad: Technopolis Group Eesti (juhtivpartner), Ernst & Young Baltic, Praxis, Balti Uuringute Instituut, LevelLab

Projekti kestus: 11/2018 ‍– 04/2019

 

Eesti teadusuuringute- ja innovatsioonisüsteemi ülevaade
Taustaraporti eesmärk oli koostada igakülgne ülevaade ja anda hinnang Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemist Euroopa Komisjonile. Ülevaade hõlmas teadusuuringute ja innovatsiooni süsteemi ülesehitust ja struktuuri, juhtimist ja rahastamist, arendamist jt.  Hinnang anti Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi juhtimisele, teadusuuringute ja kõrghariduse rahastamissüsteemile ning välisfinantseerimisele 10 aasta tegevuse jooksul.

Peamised tulemused:

 • Majandusarengu ja majanduskasvu kõige olulisem tõukejõud on innovatsioon, eriti teadus- ja arendustegevusel (R&D) põhinev innovatsioon.
 • Uuenduste loomiseks vajalikke võimeid on vaja selleks, et riiklik innovatsioonisüsteem saaks õppida, luua vajalikku inimkapitali, olla kursis rahvusvahelise teaduse ja tehnoloogia arenguga ning säilitada oma tootlikkus ja konkurentsivõime.
 • Uuendajad ei ei tee uuendusi üldjuhul üksi, vaid riiklikes ja rahvusvahelistes innovatsioonisüsteemides, mis hõlmavad paljusid osalejaid ja institutsioone. Seetõttu peavad poliitikakujundajad tagama, et süsteemi erinevate osadega seotud poliitikate kombinatsioon oleks tasakaalus ja sekkumised kogu innovatsioonisüsteemis kooskõlastatud.

Taustaraporti koostamiseks kasutati kvantitatiivseid andmeid ja analüüsi ning dokumendianalüüsi.

Projekti lõpparuanne

Projekti Tellija: Euroopa Komisjon

Projekti elluviijad: Technopolis Group Eesti, LevelLab

Projekti kestus: 10/2018 ‍– 02/2019

 

Meeskond

Merle Raun (Tambur), PhD

Kaasasutaja, CEO

merle.raun@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Tauno Õunapuu, MSc

Kaasasutaja, CTO

tauno.ounapuu@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Greete Vint, BA

Büroojuht

greete.vint@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Merle Raun (Tambur), PhD

Olen LevelLabi kaasasutaja ja tegevjuht. Korraldan lisaks ettevõtte üldjuhtimisele ka uuringute kavandamist ning personaliuuringute ja ärianalüüside läbiviimist.

Olen töötanud aastaid lektori, konsultandi ja koolitajana, keskendudes organisatsioonikultuuri ja tööõhkkonnaga seotud teemadele: konfliktijuhtimine, töökiusamise ennetamine ja psühhosotsiaalsed ohutegurid, emotsioonide juhtimine tööl ja positiivse töökliima loomine. Usun, et töötajate vahelised head suhted ja terve töökliima on iga ettevõtte jaoks olulised edutegurid.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna doktorantuuri (2015).

Tauno Õunapuu, MSc

Olen LevelLabi kaasasutaja ja arendusjuht. Minu vastutada on eelkõige hindamisprojektide juhtimine, tarkvara- ja tehnoloogiaarendused ning kvantitatiivanalüüs.

Olen üle 10 aasta töötanud erakõrgkooli tippjuhina ning tunnen põhjalikult nii äri kui ka haridusvaldkonda. Õppejõuna olen keskendunud uurimistöö metoodika ja andmeanalüüsi valdkondadele ning teadustegevuses tööalase konkurentsivõime ja targa linna uuringutele.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli informaatikamagistri teaduskraadiga (1994).

Greete Vint, BA

Olen LevelLabi büroojuht ning tegelen lisaks ka ettevõtte sotsiaalmeedia, turunduse, personali värbamise, projektide juhtimise, uuringute läbiviimise, analüüsimise ja lõppraportite koostamisega. 2022. aasta juunis lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluse ja juhtimise erialal ning omandasin selle käigus sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi. Töökogemust on mul aastast 2018 toitlustuses, hotellinduses ja turunduses. 2021. aasta suvel läbisin praktika Tallinna Lennujaamas, kus puutusin kokku väga erinevate tööülesannetega. LevelLabiga olen koostööd teinud 2022. aasta kevadest.

Artiklid & blogi

Tööalase konkurentsivõime juhtimisest

Tööalase konkurentsivõime juhtimisest

Uute töötajate leidmine on muutumas üha keerukamaks ja kulukamaks. Konkurents kvalifitseeritud spetsialistide leidmiseks on nii mitmeski valdkonnas toonud kaasa üles- ja tagasiostmiste laine. Rääkimata palgarallist ning sellega kaasnevast rahulolematusest: „uutele...

Praakõppimisest

Praakõppimisest

On selge, et mitte kõik mida me õpime ei osutu hiljem kasutamiskõlbulikuks või vajalikuks. Põhjused võivad olla erinavad – valesti valitud koolitus, ebapädevad või pealiskaudsed koolitajad, aga võibolla hoopis koolitatavate huvipuudus või ebapiisavad algteadmised. …

Pehmed oskused on tähtsamad kui kvalifikatsioon

Pehmed oskused on tähtsamad kui kvalifikatsioon

Tehnoloogia ja tehisintellekt võtavad üle järjest rohkem protsesse ja töökohti. Inimestele jäävad juba lähitulevkus tööd, mis on seotud suhtlemisega, koostööga erinevate osapoolte vahel, kriitilise mõtlemisoskusega, probleemide lahendamisega.

Kontakt

Koostööhuvi korral kirjutage või helistage meile.

info@levellab.ee

+372 5138041

Narva mnt 5, Tallinn 10151

Vastame teile või helistame tagasi ühe tööpäeva jooksul

Kontakt: LevelLab OÜ, Narva mnt 5, Tallinn, 10151
Reg. kood: 14557947
IBAN: EE932200221070053620, Swedbank

E-post: info@levellab.ee
Veeb: levellab.ee
Telefon: +372 513 8041